Latest news

Maksumuudatused alates 01.01.2011

Maksumuudatused alates 1. jaanuarist 2011

Tulumaksuseaduse muudatused

Oma finantsvaralt teenitud maksukohustuse edasilükkamiseks võib füüsiline isik võtta kasutusele nn investeerimiskonto, milleks on tavaline arvelduskonto ja mida kasutatakse maksuhaldurile tõestamiseks, et näiteks väärtpaberite võõrandamisest saadud tulu pole võetud tarbimisse, vaid on investeeritud järgmisse finantsvarasse. Maksukohustus tekib alles siis, kui kontolt tehtud väljamaksed ületavad sinna tehtud sissemakseid.

Erisoodustuseks loetakse ka need soodustused, mida annab tööandjaga samasse kontserni kuuluv isik. Emaühingu tütarühingu töötajale antud erisoodustuselt peab tulu- ja sotsiaalmaksu maksma tütarühing.

Töötajale antud osalusoptsiooni puudutava muudatuse kohaselt maksustatakse edaspidi optsioone nende realiseerimisel, mitte andmisel. Kui optsiooni andmise ja realiseerimise vahel on vähemalt kolm aastat, siis maksukohustust ei teki üldse.

Alates 2011 aastast ei saa enam maksusoodustustega teha kingitusi ja annetusi riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustele, haiglatele ja ülikoolidele.

Alates uuest aastast saab füüsiline isik maksuvabalt müüa kahe aasta jooksul ainult ühe oma eluaseme.

Uue sõnastuse kohaselt on isikud seotud, kui neil on ühine majanduslik huvi või kui ühel on teise üle valitsev mõju.

Maksukorralduse seaduse muudatused

Kui maksumaksja asukoht ei ole teada, siis avaldab maksuhaldur dokumendi kokkuvõtva osa Ametlikes Teadaannetes ainult ühe korra senise kahe asemel.

Rahandusministrit volitatakse kehtestama ühtsed nõuded elektroonilisel kujul säilitatavatele raamatupidamisdokumentidele. Määruse regulatsiooni aluseks on võetud OECD juhend.

Muutub maksukohustuslasele makstava intressi arvestus. Muudatuse kohaselt arvestatakse maksukohustuslasele intressi kuni raha nn ettemaksukontole laekumiseni. Ettemaksukontolt kantakse raha isiku nõudmisel tema pangakontole viivitamata. Muudatuse jõustumisel vähenevad riigi halduskulud ja maksuhalduri halduskoormus.

Täiendatakse tänaseid eelaresti võimalusi. Maksuhaldurile antakse õigus pöörata kohtu loal sissenõue ka maksukohustuslase varalistele õigustele (nt pangakonto, kütus). Lisaks antakse maksuhaldurile õigus taotleda kohtult luba pöörduda kohtutäituri poole, kui on selgelt näha muude täitetoimingute võimatus.

Maksuintressile seatakse ülempiir, milleks on maksuvõla suurus. Muudatuse jõustumise hetkeks tekkinud ning maksunõuet ületavat intressivõlga ei kustutata, kuid muudatuse jõustumise päevast intressi juurde ei arvestata.

Riigilõivuseadus

Seoses eurole üleminekuga asendatakse kroonides väljendatud riigilõivumäärad eurodega. Summad on ümardatud üldjuhul isikule soodsamas suunas 1 eurosendi täpsusega.