Последние новости

Äriseadustiku muudatused osaühingule 2011

Tõusnud on piirmäär, millest alates on mitterahalise sissemakse tegemisel vaja kaasata audiitor.

Käesolevast aastast tuleb audiitor kaasata mitterahalise sissemakse hindamise kontrollimiseks, kui osaühingu osakapital on vähemalt 25 000 eurot ja ühe mitterahalise sissemakse väärtus on üle 1/10 osakapitalist.

Samuti tuleb audiitor kaasata siis, kui osaühingu osakapital on vähemalt 25 000 eurot ja mitmete väiksemate mitterahaliste sissemaksete väärtus on kokku üle poole osakapitalist (seega minimaalselt üle 12 500 euro).

Võlausaldajate huvide kaitseks suurendatakse samas isikute ringi, kellelt saab mitterahalise sissemakse väära hindamise tulemusena tekkinud kahju eest hüvitist nõuda.

Oluline muudatus puudutab ka osa ostueesõigust.

Varem kehtis põhimõte, et kui osanik oma osa müüs, oli ostueesõigus teisel osanikul. Soovi korral sai põhikirjaga kehtestada vaid erandi, et ostueesõigust ei ole juhul, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 osanike häältest. Nüüd see põhimõte enam ei kehti ning osa võõrandamisel saab ostueesõiguse põhikirjaga täielikult välistada.

 

Kaotatud on juhatuse liikme tähtajaline ametisse nimetamine.

Muudatuste kohaselt nimetatakse juhatus ametisse tähtajatult, kuid põhikirjaga saab ette näha ka tähtajalise nimetamise.

Kaotatakse ka seni suurtele osaühingutele kehtinud kohustusliku nõukogu nõue.

Nüüdsest võib nõukogu ette näha põhikirjaga, kuid kohustuslikku nõukogu ettekirjutust seadusest ei tulene.

Muudatused vähendavad ka ühinguõiguslike dokumentide vorminõudeid.

Näiteks esindaja osalemist osanike üldkoosolekul saab edaspidi tõendada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikirjaga. Ka otsuse eelnõu võib osanikele otsustamiseks saata koosolekut pidamata, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Seoses üleminekuga eurole tuleb äriühingutel arvestada ümber ka firma osade väärtused ning teha vastavad muudatused äriregistris.

Osaühingute puhul kehtestatakse minimaalse osakapitali ja minimaalse osa nimiväärtuse suuruseks praeguse 40 000 krooni ja 100 krooni asemel 2500 eurot ja 1 euro.

Lisaks saab uuest aastast osaühingu asutada ka sissemakset tegemata: osakapital tuleb sisse maksta alles siis, kui see on ette nähtud põhikirjas või seda nõuab ühingu majanduslik seisund.

Eurole üleminekuga seonduvad põhikirjamuudatused äriregistris on kogu 2011. aasta jooksul riigilõivuvabad.

Majandusaasta aruanne

Seoses majandusaasta aruannetega tuleb aga silmas pidada seda:
— et juhul kui Teie majandusaasta lõppes enne 1. jaanuari 2011, tuleb majandusaasta aruanne esitada kroonides.
— Juhul kui majandusaasta lõppes 1. jaanuaril 2011 või hiljem, siis tuleb majandusaasta aruanne esitada eurodes.

Aruannet saab koostada ja esitada elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis. Aruandekohuslased, kes ei soovi aruannet koostada ja esitada ettevõtjaportaalis, saavad aruande registrile esitada ka notari kaudu.